jueves, 1 de diciembre de 2011

Nota de Premsa Departament Agricultura

El conseller d'Agricultura proposa la tramitació del Decret de fringïl·lids
com a projecte de Llei al Parlament
El Parlament dona suport majoritaritari al Decret aprovat pel Govern

Pelegrí afirma que “l’objectiu és avançar cap a la cria en captivitat per reduir l’extracció d’ocells del
medi natural tal com marca la Directiva d’aus europea”  .  El Decret aposta per la captura responsable
 i homogeneïtza la normativa catalana d’ocells fringíl•lids amb l’europea i estatal


El Parlament de Catalunya ha convalidat avui per majoria absoluta el Decret Llei 2/2011  del Govern pel qual
es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat el 200 i ha aprovat la petició del conseller
 Josep Maria Pelegrí d’iniciar-ne la tramitació com a projecte de Llei amb l’objectiu de garantir la participació i
aportacions de tots els grups en la seva aprovació. L’objectiu del Decret –Llei és d’adaptar la normativa de
 Catalunya que afecta determinades espècies de fauna salvatge, en concret el pinsà comú, la cadernera,
el verdum i el passerell, a la normativa comunitària i estatal bàsica, seguint les polítiques europees de benestar
i protecció dels animals.

La modificació que es planteja té com a objectius adaptar la normativa catalana a l’europea per regular
 la captura en viu d’aquestes espècies –d’acord amb les directives europees- i garantir la compatibilitat
entre la protecció d’aquestes espècies i el manteniment de l’activitat tradicional dels concursos d’ocells
cantaires que té un fort arrelament a Catalunya.

Precisament la regulació dels mètodes de captura i de les mesures per al foment de la cria en captivitat  són 
 els dos eixos bàsics que justifiquen la urgent modificació de la normativa que fins ara era vigent a Catalunya
 (el Decret legislatiu 2/2008 del Text refós del la Llei de Protecció dels Animals) a través del nou Decret-llei
 ratificat avui pel Ple del Parlament per tal d’adaptar-lo a les exigències de la directiva d’aus europea
 (Directiva 2009/147/CE) i a la normativa bàsica estatal (directrius tècniques aprovades el  passat 13 de juliol
de 2011 per la Conferència Sectorial de Medi Ambient  per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi
natural a l’article 9 de la Directiva d’aus esmentada)

Mètodes de captura i foment de la cria en captivitat

En aquest sentit, el nou Decret modifica l’article 9.2 de la Llei de protecció dels animals del 2008 per
 adaptar els mètodes de captura als que preveu la directiva comunitària.

D’altra banda, es modifica també l’article  34.3 que prohibia la captura de femelles (a patir d’ara s’autoritza
 la captura d’un percentatge determinat de femelles)  precisament per tal de fomentar la cria en captivitat,
com a solució satisfactòria per a mantenir l’activitat tradicional de cant i amb l’objectiu de reduir les captures
d’ocells en el medi natural, tal com marca la directiva d’aus comunitària.

El Decret estableix també la descatalogació d’aquestes 4 espècies del Catàleg d’espècies protegides de
 l’annex de la Llei de protecció dels animals per igualar el seu tractament amb la resta de territoris a fi que
 tinguin la mateixa regulació que tenen a Espanya i a Europa i, alhora, en regula la captura en viu
 (l’única permesa), la tinença i la cria en captivitat.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí ha defensat
davant el Parlament que amb la nova normativa  “s’aposta per un model de captura responsable,
 limitada en quantitat i només a través dels mètodes de captura en viu que marquen les directives
 europees i la normativa de l’Estat espanyol i que s’orienta a fomentar la cria en captivitat”.

El Departament d’Agricultura desenvoluparà en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor
 del Decret-Llei el reglament corresponent per regular la captura en viu, la cria en captivitat
, la possessió i l’exhibició pública de les 4 espècies d’ocells fringíl·lids així com els  mètodes de control.

Urgent adaptació a la normativa comunitària

L’avantprojecte de Decret–Llei s’ha tramitat per via d’urgència per refermar davant d’Europa
 el compromís del Govern català per adaptar la normativa de Catalunya a l’europea atès que
 existeix una queixa amb requeriment d’informació de la Comissió europea a l’Estat espanyol
 perquè informi sobre la captura de fringíl·lids en les 14 Comunitats autònomes que autoritzen
 la captura d’aquestes espècies.

Segons el conseller Pelegrí la reforma de la Llei  és una mesura que calia adoptar amb urgència
 en primer lloc per adaptar allò que contravenia la normativa europea i també per tal que l’activitat ocellaire
, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat en el marc d’una normativa específica que
 la faci compatible amb la conservació de la biodiversitat. 

Departament/s: